Algemene leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden voor zowel consumenten als zakelijke klanten.

Versie geldig vanaf 01-01-2015.


Afnemer: een ieder die met DigiLeren BV een overeenkomst aangaat danwel aan wil gaan, of aan wie DigiLeren BV een aanbieding doet of een leverantie of presentatie verricht.


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DigiLeren BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DigiLeren BV. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DigiLeren BV behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DigiLeren BV erkend.

1.4 DigiLeren BV garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.2 Bij het plaatsen van een bestelling via de website van DigiLeren BV geeft u uw akkoord voor het ontvangen van een elektronische / digitale factuur. U ontvangt de factuur in het digitale formaat pdf.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's of, voor internationale sites, in de gekozen valuta en exclusief BTW.

3.4 BTW wordt in rekening gebracht op basis van de volgende uitgangspunten:

Verkoop aan consumenten

3.4.1 Verkoop aan consumenten binnen de EU

U betaalt de Nederlandse BTW ter hoogte van 21%.

3.4.2 Verkoop aan consumenten buiten de EU

We brengen geen BTW in rekening. De BTW wetgeving van uw eigen land is van toepassing.

Verkoop aan bedrijven:

3.4.3 Verkoop aan bedrijven binnen de EU

Wanneer u het BTW nummer van uw bedrijf opgeeft tijdens de bestelling dan verleggen wij de BTW naar u. U betaalt dan 0% BTW aan ons. De BTW wetgeving van uw eigen land is van toepassing. Wanneer u geen BTW nummer opgeeft tijdens de bestelling dan brengen wij de van toepassing zijnde Nederlandse BTW in rekening.

3.4.4 Verkoop aan bedrijven buiten de EU

We brengen geen BTW in rekening. De BTW wetgeving van uw eigen land is van toepassing.

3.4.5 Verkoop aan bedrijven in Nederland

U betaalt de Nederlandse BTW ter hoogte van 21%.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

Het recht op ontbinding, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) heeft slechts betrekking op geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op afgenomen digitale diensten zoals digitale boeken, online trainingen en dergelijke.


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij DigiLeren BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van DigiLeren  BV. DigiLeren BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Verklaring voor gedetailleerde informatie.

5.2 DigiLeren BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 DigiLeren BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst waarvoor u zich expliciet heeft opgegeven. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.4 Indien u een bestelling plaatst bij DigiLeren BV geeft u DigiLeren BV het recht uw bedrijfsnaam en bedrijfslogo te vermelden als klant van DigiLeren BV. De vermelding vindt alleen plaats op de website(s) van DigiLeren BV en zal niet gebruikt worden in externe marketing uitingen. Indien u dit niet wenst kunt u dit schriftelijk aangeven aan DigiLeren BV en dan zullen wij alle vermeldingen van u als klant verwijderen van de website(s).

5.5 DigiLeren BV houdt zich het recht voor om recensies die zijn geplaatst op haar websites te gebruiken voor marketingdoeleinden.


6. Garantie

6.1 DigiLeren BV garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product (wanneer van toepassing).

6.2 Schriftelijk gemelde klacht door afnemer. Indien de klacht van de afnemer door DigiLeren BV gegrond wordt bevonden, zal DigiLeren BV naar haar keuze of de geleverde producten of diensten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DigiLeren BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende producten en diensten, danwel (naar keuze van DigiLeren BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DigiLeren BV gedekte bedrag.

6.3 Deze garantie geldt niet indien:

de afnemer jegens DigiLeren BV in gebreke is (waaronder maar niet uitsluitend openstaande facturen)

de afnemer de geleverde producten en diensten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken

de geleverde producten en diensten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DigiLeren BV en/of de verstrekte gebruikshandleidingen

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

6.4 DigiLeren BV heeft te allen tijde het recht om een schriftelijk gemelde klacht binnen een redelijke termijn op te lossen voordat kan worden overgegaan tot restitutie en/of een andere overeengekomen regeling.


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt DigiLeren BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden DigiLeren BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van DigiLeren BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 DigiLeren BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen DigiLeren BV en een afnemer komt tot stand nadat een de order door DigiLeren BV is bevestigd.

8.2 DigiLeren BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen, teksten etc op de internetsite van DigiLeren BV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 DigiLeren BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DigiLeren BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 DigiLeren BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DigiLeren BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien DigiLeren BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1 DigiLeren BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het verkeerd aanwenden van de geleverde producten en diensten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen en/of de verstrekte gebruikshandleidingen.

11.2 DigiLeren BV is niet aansprakelijk voor inbreuk op rechten van derden welke veroorzaakt worden door producten en/of diensten welke DigiLeren BV inkoopt bij derden.

11.3 DigiLeren BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van producten en/of diensten welke DigiLeren BV inkoopt bij derden.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Specifiek voor geleverde digitale diensten zoals, maar niet uitsluitend, online trainingen (e-learning) en online proefexamens geldt dat u een gebruiksrecht voor één persoon voor een vooraf bepaalde tijd verwerft. U verwerft in deze gevallen expliciet geen eigendom.

12.2 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.3 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan DigiLeren BV of een door DigiLeren BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin DigiLeren BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht DigiLeren BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


13. Auteursrecht

13.1 De gehele inhoud van de websites van DigiLeren BV zijn onderhevig aan auteursrecht met alle rechten voorbehouden. Alle eigendomsrechten blijven in handen van DigiLeren BV. Door inhoud van de websites van DigiLeren BV op te slaan of op een andere wijze te kopiëren, gaat u akkoord met de voorwaarden.


14. Aanvullende voorwaarden mbt specifieke diensten en/of producten


14.1 Opleidingstegoeden

14.1.1 Opleidingstegoeden zijn niet restitueerbaar. Zowel in het geheel of deels.

14.1.2 Een opleidingstegoed is een vooraf vastgestelde termijn geldig. Na verstrijken van de termijn vervalt het opleidingstegoed. De termijn staat aangegeven op de website en/of op de door u getekende overeenkomst.

14.1.3 Kortingsacties zijn, zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf, niet geldig in combinatie met opleidingstegoeden.


14.2 Online toegang

14.2.1 De trainingen zijn, tijdens de toegangsperiode, 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u online toegankelijk (met inachtneming van de gestelde eisen aan u computer en internetverbinding). Uitzondering hierop is onderhoud dat periodiek wordt uitgevoerd op de trainingen en proefexamens. Onderhoud duurt in de meeste gevallen 1 tot 3 uur.


15 Disclaimer

Personen die informatie bekijken op een website van DigiLeren BV gaan akkoord met de volgende voorwaarden:

15.1 De gepubliceerde informatie en geuite meningen worden door DigiLeren BV alleen afgegeven voor persoonlijk gebruik en informatiedoeleinden en zijn onderhevig aan veranderingen zonder aankondiging. DigiLeren BV doet geen garanties (zowel uitdrukkelijk als impliciet) dat de informatie en de meningen op de websites van DigiLeren BV nauwkeurig, volledig of up to date zijn. In het bijzonder bevat niets op de DigiLeren BV website financieel, wettelijk, belastingtechnisch of ander advies. 

15.2 Alle informatie van derden die op de websites van DigiLeren BV gepubliceerd wordt, is niet door DigiLeren BV goedgekeurd en kan afwijken van de eigen mening van DigiLeren BV. DigiLeren BV doet, zonder beperking, afstand van alle aansprakelijkheid voor verliezen of schade in elke vorm, inclusief directe, indirecte of gevolgschade, die kan optreden door het gebruik van de websites van DigiLeren BV, of links naar websites van derden.

15.3 Een aantal links op de websites van DigiLeren BV wijzen naar websites van derden. DigiLeren BV neemt geen enkele verantwoordelijkheid over de nauwkeurigheid, volledigheid en wettigheid van de inhoud van dergelijke websites. Dit is tevens van toepassing op websites die naar DigiLeren BV linken.


16. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

16.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DigiLeren BV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hoorn te Nederland kennis, tenzij DigiLeren BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.